Go back

Декларация за поверителност

Последна актуализация на 15 юни 2018 г.

Като се имат предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април, 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО ("GDPR"), Alvogen ("Alvogen" и / или "Дружество" и / или "ние") искаме да гарантираме пълното спазване на законодателството, приложимо към домейна за защита на данните, така че да продължите да ни доверявате личните си данни.

Тази Декларация за поверителност описва начина и какви лични данни събираме, съхраняваме и използваме, когато посещавате нашия уебсайт, когато ни изпращате автобиографията си чрез уебсайта или имате каквото и да е взаимодействие с нас, условията, при които можем да разкрием личните данните и начина, по който съхраняваме такава лична информация.

За всякакви запитвания или допълнителна информация за това, как Alvogen обработва личните Ви данни, както и за упражняването на правата Ви за защита на личните данни, можете да се свържете със служителя по защита на данните по следния начин:

  • адрес на местно длъжностно лице по защита на личните данни (ДЗД) Алвоген: София, бул. България 86А, ет. 1, Светослава Шопова, svetoslava.shopova@alvogen.com;

или

  • по пощата: бул. "Теодор Палади" № 44 В, 3-ти район , 0322266 Букурещ, Румъния или по електронна поща на dpo@alvogen.com.

Получаване на личните Ви данни директно от Вас

По правило получаваме лични данни (което означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице) директно от Вас.

Ние ще получим Вашите лични данни (като име, фамилия, електронна поща), ако желаете да бъдете сътрудник или служител на Alvogen и по този начин Вие ще попълните формуляра "Свържете се с нас".

Ако искате да подадете сигнал за нежелани лекарствени реакции, ние ще получим личните Ви данни, ако решите да направите това.

Минималното количество информация, която ще трябва да предоставите е:

 Вашето име и информация за контакт (пощенски адрес, имейл или телефонен номер) в качеството си на поръчал проверката (а именно лицето, което докладва за проблема) и Вашата квалификация (ако сте медицински специалист);

Инициалите на лицето, претърпял евентуална лекарствена реакция и/или други идентификатори, като дата на раждане, възраст/възрастова група, пол, период на бременност;

 Описание на възможната лекарствена реакция, като например признаците и симптомите, които са изпитани, началната дата на възможната лекарствена реакция и резултата от нея;

 Името на продукта на (Alvogen), който е участвал.

Тъй като за "Alvogen" безопасността на нашите пациенти и на потребителите е от голяма важност, от съществено значение е непрекъснато да наблюдаваме безопасността на нашите продукти или на продуктите, разпространявани от нас.

Чрез коментари за Вашия опит и на други като Вас, ние сме в състояние да предложим възможно най-добрия съвет на тези, които използват продукти на Alvogen или тези продукти, които се разпространяват от Alvogen.

Получаване на личните Ви данни автоматично или от други източници

Възможно е да има случаи, в които получаваме Вашите лични данни в резултат на посещението Ви в уебсайта (вижте правилата на Cookies/Бисквитки).

Възможно е да има случаи, при които да получим личните Ви данни от други източници. Следователно можем да получим Вашите лични данни след сливане на информация или в резултат на разкриването от други лица, които съобщават за нежеланите реакции на Alvogen. В последния случай ще приемем, че сте разрешили разкриването на личните Ви данни.

Използване на личните Ви данни само за идентифицирани цели на обработката

В зависимост от нашите взаимоотношения ние обработваме Вашите лични данни, ако имаме съгласието Ви, ако е необходимо при изпълнението на договор, или с цел изпълнение на законовите задължения, както и за да удовлетворим някои законни интереси, които нямат превес над правата Ви.

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на съгласието Ви (например в случаите, когато приемате да получавате научни материали от нас), Вие ще имате възможността и да оттеглите Вашето съгласие.

Освен това можем да обработим личните Ви данни при изпълнението на договора, сключен между нас, както и за да спазим нашите правни задължения или да сътрудничим с компетентните органи в зависимост от случая.

Без да се засягат Вашите права и основни свободи, можем да обработваме личните Ви данни, за да удовлетворим някои законови интереси като предотвратяване на престъпления, откриване и разследване, включително измами и пране на пари или финансиране на терористични актове, анализ и администриране на търговски риск във връзка с всякакви искове, действия и процедури (включително, но не само, изготвяне и преглеждане на документи, изготвяне на необходимите документи за сключване на сделка, получаване на правни съвети и улесняване на уреждането) и/или защита или упражняване на договорни и законови права и задължения, сътрудничество с държавните органи.

Как боравим с Вашите данни

Тъй като този сайт се управлява от Alvogen и неговите филиали ("Ние" и/или "Alvogen"), ние ще разкрием личните Ви данни на нашите филиали.

Освен това можем да разкрием личните Ви данни на сътрудниците или партньорите ни, например ИТ партньори, одитори или правни консултанти, публични органи или организации.

Всяко прехвърляне на лични данни извън Европейското икономическо пространство ще бъде извършено при спазване на законовите разпоредби, като се прилагат подходящи предпазни мерки, като Вие бъдете уведомени според случая.

Декларация за поверителност за деца

Нашият уеб сайт е насочен към възрастна аудитория. Ние нямаме за цел да обработваме лични данни на лица, за които знаем, че са под 16-годишна възраст. Личните данни на лицата под 16-годишна възраст ще бъдат обработвани само с предварителното съгласие на родителя или носителя на родителската отговорност. Такъв законен представител има право, при поискване, да прегледа информацията, предоставена от детето, и/или да изиска изтриването на тази информация.

Сигурност на Вашите лични данни

Alvogen обработва лични данни по начин, който осигурява подходяща защита на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически или организационни мерки.

Вашите права

По отношение на Вашите лични данни, обработвани от Alvogen чрез този сайт, Вие имате следните права:

- право на достъп, което означава правото да получите потвърждение от наша страна за това дали личните Ви данни се обработват или не, както и достъп до лични данни и информация за обработката;

- право на поправка, т.е. правото да има без ненужно забавяне поправка на неточни лични данни и/или попълване на непълни лични данни;

- право на заличаване/“право на забравяне“, което означава правото да се изтриват лични данни без неоправдано забавяне, ако тези данни вече не са необходими във връзка с целите на обработката, за които са събрани, и няма друго правно основание за обработка; ако личните данни са събрани незаконно или трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение;

- правото на ограничаване на обработката, приложимо, ако (i) точността на личните данни се оспорва от Вас, (ii) обработката е незаконна и Вие се противопоставяте на изтриването на личните данни, като поискате в замяна ограничението на тяхното използване, (iii) ние вече не се нуждаем от личните данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на юридически искове, (iv) сте възразили срещу обработката до провеждане на проверката дали нашите легитимни основания превишават Вашите;

- право да се противопоставите на обработката, освен в случаите, когато докажем, че имаме легитимни причини за обработката на личните Ви данни; причини, които превишават Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на дадено право на съда;

- правото да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му;

- право на преносимост на данни, което означава, че имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили за целите, посочени в настоящата декларация, структурирани в машинно четим формат по образец, както и правото да предавате тази информация на друг администратор;

- право да подаде жалба до Националния орган за защита на личните данни (ANSPDCP);

- право да не се подчинявате на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което води до правни или подобни актове, с изключение на случаите, когато такава обработка е необходима за изпълнение на договор или е разрешена от закона.

С изключение на случая, в който упражнявате правото си да подадете жалба до надзорния орган, както е показано по-горе, можете да упражнявате което и да е право чрез изпращане на запитване:

  • адрес на местно длъжностно лице по защита на личните данни (ДЗД) Алвоген: София, бул. България 86А, ет. 1, Светослава Шопова, svetoslava.shopova@alvogen.com;

или

 по електронна поща: на адрес DPO@alvogen.com; или

 по факс: +40.21.318.03.77; или

 по пощата на: 0322266 Букурещ, бул Теодор Палади. "44В", 3-ти район, Румъния; или

 на адрес http://www.alvogen.com/company/contact/

Колко дълго ще запазим Вашите лични данни

В зависимост от нашите взаимоотношения ще съхраняваме Вашите лични данни за времето, необходимо за спазването на конкретните правни задължения в нашата дейност или в съответствие с приложимия ограничителен срок (например 10 години от прекратяването на договорни отношения) или за спазване на задълженията за архивиране, наложени от приложимото законодателство (напр. законодателството, специфично за финансова област).

Промени в Декларацията за поверителност

Нашата Декларация за поверителност се проверява непрекъснато и ще публикуваме всички актуализации на тази страница, без предварително уведомление. Обработката на личните Ви данни, обаче, следва да бъде съобразена с указанията, посочени в съответната Декларация за поверителност, в сила към датата на получаване на информацията .